UVJETI POSLOVANJA

UVJETI POSLOVANJA

Agencija za posredovanje u prometu nekretnina CARLTON nekretnine – real estate poslovna jedinica tvrtke DONARIUM d.o.o. Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima.
DONARIUM d.o.o.
Gorjanska 29
OIB: 74501039364
IBAN: HR8324020061100897803, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.


Općim uvjetima poslovanja CARLTON nekretnine - real estate uređuje se poslovni odnos između CARLTON nekretnine - real estate i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: nalogodavac) koja sa CARLTON nekretnine - real estate sklapa ugovor o posredovanju.

POSREDOVANJE ZA NAJAM/ZAKUP

Kada najmodavac/zakupodavac da nalog CARLTON nekretnine - real estate da posreduje kod najma/zakupa njegove nekretnine, odnosno kada najmoprimac/zakupnik da nalog CARLTON nekretnine - real estete da ga dovede u vezu s osobom koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o najmu/zakupu ili kada najmoprimac/zakupnik da nalog CARLTON nekretnine - real estate da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup, a CARLTON nekretnine - real estate će sa njime sklopiti ugovor/nalog o posredovanju.
Obveze CARLTON nekretnine - real estate je da provjeri vlasništvo nekretnine koje je predmet najma/zakupa, da izvrši prezentaciju predmetne nekretnine, da vodi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup predmetne nekretnine, da ishodi izradu ugovora o najmu/zakupu, te da prisustvuje primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji.

POSREDNIČKA NAKNADA ZA NAJAM/ZAKUP

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja ugovora o najmu/zakupu.

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca/zakupodavca:

- za najam/zakup kraći od godine dana: obračunski visina mjesečne najamnine/zakupnine
- za najam/zakup trajanja od 1 do 5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine
- za najam/zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine

Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.


UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – provizija od najmoprimca/zakupnika:

- za najam/zakup kraći od godine dana: 100% mjesečne najamnine/zakupnine
- za najam/zakup trajanja od 1 do 5 godina: 100% mjesečne najamnine/zakupnine
- za najam/zakup trajanja od 5 godina i više: 150% mjesečne najamnine/zakupnine

Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.


POSREDOVANJE ZA PRODAVATELJA
Kada Prodavatelj da nalog da CARLTON nekretnine - real estate posreduje u prodaji njegove nekretnine, CARLTON nekretnine - real estate će s prodavateljem sklopiti ugovor o posredovanju.
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama CARLTON nekretnine - real estate se obvezuje obavljati osobito slijedeće za prodavatelja (nalogodavca):
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini te upozoriti nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u svezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu, pravne posljedice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani, nedostatke građevne i uporabne dozvole sukladno posebnom zakonu, okolnosti obveze primjene prava prvokupa i ograničenja u pravnome prometu sukladno posebnim propisima.
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora
7. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnosi na to zemljište.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE PRODAVATELJA
Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja predugovora o kupoprodaji nekretnine.
Odmah nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Agencija CARLTON nekretnine - real estate i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Agenciji CARLTON nekretnine - real estate posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupoprodaje nekretnina CARLTON nekretnine - real estate će naplatiti proviziju od prodavatelja u iznosu od 2-3%  od ugovorene kupoprodajne cijene.
Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
CARLTON nekretnine - real estate zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6 % kupoprodajne cijene nekretnine.

POSREDOVANJE ZA KUPCA
Kada kupac da nalog da ga CARLTON nekretnine - real estate dovede u vezu s prodavateljem nekretnine ili kada kupac da nalog CARLTON nekretnine - real estate da posreduje prilikom kupnje nekretnine, CARLTON nekretnine - real estate s kupcem potpisuje ugovor/nalog o posredovanju. Ugovorom/nalogom o posredovanju u prometu nekretninama CARLTON nekretnine - real estate se obvezuje obavljati osobito slijedeće za kupca (nalogodavca):
1. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje
2. kod javnog bilježnika organizirati ovjeru potpisa na predugovoru i ugovoru o kupoprodaji nekretnina,
3. u slučaju da se kupoprodajna cijena plaća dijelom ili u cijelosti kreditom banke, prisustvovati solemnizaciji ugovora o kreditu kod javnog bilježnika, nakon čega se prijedlog za uknjižbu hipoteke nosi u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog suda radi uknjižbe hipoteke,
4. nakon što hipoteka bude uknjižena kupcu dostaviti rješenje i izvadak iz zemljišne knjige s uknjiženom hipotekom,
5. prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji nekretnine,
6. upoznati kupca o zakonskoj obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili sa uvjetima za oslobađanje od poreza na promet nekretnina.

POSREDNIČKA NAKNADA OD STRANE KUPCA

Za određivanje visine posredničke naknade primjenjuje se CJENIK HGK. Agencijska naknada se plaća prilikom potpisivanja predugovora o kupoprodaji nekretnine.
Za izvršenu uslugu posredovanja kod kupnje nekretnina CARLTON nekretnine - real estate naplaćuje proviziju od kupca u iznosu od 2-3% od ugovorene kupoprodajne cijene nekretnine.
Posrednik ima pravo na Naknadu i ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca zaključi pravni posao za koji je Posrednik posredovao s trećom osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.
CARLTON nekretnine - real estate zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju. Visina ukupne naknade ne smije prelaziti 6% kupoprodajne cijene nekretnine.

POSREDNIČKA NAKNADA
Posrednik ima pravo na Naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca; odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

POSREDNIČKA SATNICA
Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom slučaju cijena posredničke satnice iznositi 80,00 EUR.

UGOVORNA KAZNA
Ugovorne strane utvrđuju pravo Posrednika na ugovornu kaznu u visini od 5%  od ugovorene kupoprodajne cijene koju Nalogodavac kao prodavatelj, odnosno kupac ugovori s kupcem, odnosno prodavateljem s kojim je u vezu stupio Posrednikovim
djelovanjem i s kojim je nakon uspostavljanja veze samostalno, isključujući i/ili zaobilazeći pri tome Posrednika, sklopio pravni posao kupoprodaje, a Posredniku nije platio ugovorenu naknadu.

U slučaju da se posao ne realizira, a pravni dokument je poslan strankama od strane stručne i ovlaštene osobe, Agencija naplaćuje izradu ugovora prema sljedećim kriterijima:

1.) Jednojezični ugovor o najmu stana EUR 230,00
2.) Jednojezični solemnizirani ugovor o najmu stana EUR 300,00
3.) Dvojezični ugovor o najmu stana EUR 350,00
4.) Ugovor o kupoprodaji nekretnine* EUR 500,00
5.) Predugovor o kupoprodaji nekretnine* EUR 450,00
*Cijena se odnosi isključivo na izradu ugovora za upisane nekretnine, bez složenog pravnog slijeda dokumentacije, bez hipoteke, upisanih sporova i aktivnih plombi.

 
U suradnji s agencijskim odvjetnikom možemo Vam pružiti sve pravne usluge vezane uz vašu nekretninu. Cijena ovisi o složenosti i vremenu trajanja predmeta.

 


 

U Zagrebu 13.05.2024.

CARLTON nekretnine - real estate